search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stowarzyszenie Księgowych w Polscejest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.
Działalność swoją opiera na pracy społecznej jego członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających
 • honorowych.

Członkiem zwyczajnymStowarzyszenia może być obywatel Polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

Członek zwyczajny jest uprawniony do:

 • udziałów w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • udziału w bezpłatnych spotkaniach dyskusyjnych,
 • noszenia odznaki organizacyjnej.

Członek zwyczajny jest obowiązany do:

 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia,
 • skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy.

Członkiem wspierającymmoże być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd okręgowy.

Członek wspierający:

 • działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia,
 • uczestniczy w bezpłatnych spotkaniach dyskusyjnych i odczytach.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi okręgowemu,
 • skreślenia na podstawie uchwały zarządu okręgowego w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.

Godność członka honorowegonadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju nauki finansów i rachunkowości, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów.

Członek honorowy ma prawo członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500