search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
online
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków SKwP

TECZKA AKT OSOBOWYCH OD A DO E W 2024 ROKU solidny WARSZTAT

na ponad 100 edytowalnych wzorach dokumentów

28 czerwca  2024 r. godz. 9:00 - 14:45

( 7 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

 

 • UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

WYKŁADOWCA: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia

PROGRAM:

MODUŁ 1: AKTA OSOBOWE (KOMPLET WZORÓWDOKUMENTÓW W WERSJI EDYTOWALNEJ)

Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej 
a) jakie dokumenty w części A, B, C, D, E

 1. numeracja i opis stron
 2. elektronizacja – krok po kroku
 3. okres przechowywania dokumentacji
 • kazusy i przykłady
 • wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej

 1. dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą; postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej; nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych; części akt osobowych
 2. przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
 3. archiwizacja: jakie dokumenty podlegają archiwizacji w aktach osobowych; okres archiwizowania akt osobowych: w jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza podlega 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania wynosi 50 lat; szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym
 4. niszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
 5. obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
 6. zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej – wymogi, przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej, obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej, wzór informacji
 7. tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
 8. warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji
 9. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Część A: Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników 

 1. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem:

-  badań dt prowadzenia samochodu w celach służbowych - zwolnienia z badań wstępnych z uwagi na orzeczenie pochodzące z poprzedniego zatrudnienia
oryginał, kopia, wzór skierowania na badania profilaktyczne

 1. dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w celu ustalenia szczególnych uprawnień pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
 2. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (za jaki okres pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy, postępowanie w przypadku informacji w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia za pracę)
 3. postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza Polską / zatrudnienie w państwie macierzystym cudzoziemca
 4. czy pracodawca ma prawo żądać od kandydata na pracownika zdjęć i referencji oraz oświadczenia lub zaświadczenia z KRK o niekaralności?
 5. testy psychologiczne w procesie rekrutacyjnym
 6. kopia dowodu osobistego w aktach osobowych
 7. czy można zapytać kandydatkę do pracy o fakt ciąży w przypadku zatrudnienia na stanowisko pracy, gdzie praca kobiety w ciąży jest wzbroniona?

Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia 

 1. kwestionariusz osobowy pracownika
 2. umowa o pracę (szczegółowe omówienie), forma umowy o pracę, pisemne oświadczenie pracodawcy potwierdzające zawarcie umowy o pracę w formie ustnej, zasady określania miejsca wykonywania pracy (przedstawiciel handlowy, budowlaniec, kierowca), klauzule poufności wynagrodzenia, dodatkowa treść umowy o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak formułować przyczyny zawarcia umowy)
 3. nowa treść umowy o pracę po wdrożeniu dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 4. dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia - wzór (termin przekazania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia, treść informacji u pracodawcy posiadającego regulamin pracy, treść informacji u pracodawcy nieposiadającego regulaminu pracy, jak prawidłowo określić normę czasu pracy, w szczególności pracownika niepełnoetatowego lub zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy, nowy wzór informacji po wdrożeniu dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór zaktualizowaniu po zmianie KP w 2023 r.
 6. pozostała dokumentacja przy nawiązaniu stosunku pracy (potwierdzenie odbycia wstępnego szkolenia BHP, zakres obowiązków pracownika, instruktaż stanowiskowy, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym - wzór, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania - wzór, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą)
 7. dokumenty dotyczące korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich z uwzględnieniem zmian po wdrożeniu dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • wniosek o urlop macierzyński – termin złożenia, wzór
 • wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego  - termin, wzór
 • wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu dziecka – termin, wzór
 • wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - termin złożenia, wzór
 • wniosek o urlop rodzicielski - termin złożenia, wzór
 • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego – wzór
 • oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • wspólne korzystanie przez rodziców z urlopu rodzicielskiego – wzór wniosku i oświadczenia
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 • wniosek o urlop wychowawczy – nowy termin złożenia, wzór
 1. urlop wychowawczy (termin złożenia wniosku)
 • wzór wniosku o udzielenie
 • wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie możliwości korzystania z urlopu wychowawczego
 • wzór wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego

- równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez obydwoje rodziców – wzór wniosków, oświadczenia

 1. umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę – kluczowe zapisy
 2. dokumenty związane z powierzeniem mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się  - kluczowe zapisy
 3. orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi
 4. zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników (podnoszenie kwalifikacji a nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji za wiedzą pracodawcy a podnoszenie kwalifikacji za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, umowa szkoleniowa a porozumienie szkoleniowe, obowiązki pracodawcy wobec pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe) – kluczowe zapisy umowy
 5. dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej (zmiana w 2023 r.)
 6. elastyczna organizacja pracy i przejrzyste warunki zatrudnienia na wzorach wniosków

Część C: dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy

 1. dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę – formułowanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę – warsztaty
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – wzór
 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór
 • rozwiązanie umowy w trybie art. 52, 53 – wzory
 • informacja w oświadczeniu pracodawcy o prawie odwołania do sądu
 1. świadectwo pracy – omówienie nowego wzoru świadectwa
 • termin wydania świadectwa pracy
 • sposób doręczenia pracownikowi świadectwa pracy
 • treść świadectwa pracy
 • tryb ustania stosunku pracy, szczególne podstawy rozwiązania stosunku pracy
 • prawidłowe określenie podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
 • prawidłowe określenie podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę
 • prawidłowe określenie szczególnych podstaw rozwiązania stosunku pracy
 • informacja dt. wykorzystania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę a obowiązki pracodawcy co do treści świadectwa pracy (obowiązek kontaktu z poprzednim pracodawcą)
 • czy wskazywać formę wykorzystania urlopu (w naturze, ekwiwalent)
 • informacje uzupełniające: obligatoryjne, na wniosek (o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach, o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania
 • sprostowanie świadectwa pracy r.
 • zmiana treści świadectwa pracy
 • kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy
 • zasady przechowywania świadectwa pracy i wydawania jego odpisu
 1. umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
 2. potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 3. orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku

Część D: dokumenty związane z nałożeniem kary porządkowej

Część E – nowa część zawierająca dokumenty związane z kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu

 

MODUŁ II: DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY

MODUŁ III: POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 1. Regulamin pracy zdalnej
 2. Kontrola trzeźwości (zapisy do regulaminu pracy bądź obwieszczenia)
 3. Dokumentacja płacowa: nowy wzór PIT-2

MODUŁ IV: Ochrona danych osobowych pracowników według RODO: pracodawca jako administrator danych 

 1. wzór upoważnienia do przetwarzania danych oraz klauzuli informacyjnej dla kandydata i pracownika zgodny z RODO (czy przechowywać w teczce akt osobowych?)
 2. dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy w teczce akt osobowych – wzory dokumentów

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500