search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.02.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
online
Opłata:
1100,- zł od osoby
1050,- zł Cena dla członków SKwP
Raty:
100,- zł I - zaliczka przy zapisie,
500,- zł II - 14 dni przed rozpoczęciem zajęć,
500,- zł III - zgodnie z harmonogramem,
Zapisz się

Czas trwania i sposób organizacji

Czas trwania kursu wynosi 34 godziny lekcyjne (w tym 2 godziny egzaminu w formie stacjonarnej). Egzamin odbywa się w formie stacjonarnej.
Kurs realizowany jest w soboty i niedziele (co drugi weekend) w godzinach 9:00-15:45.

Wykładowca: Anna Stokłosa

Terminy spotkań:

17-18 lutego 2024r.

2-3 marca 2024 r.

Egzamin: 16 marca 2024 r.

Wymagania wstępne dla uczestników

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadające wykształcenie co najmniej średnie.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty do spraw kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Program

 • Procedura prawno-organizacyjna związana z zawarciem umowy o pracę.
 • Dane osobowe. RODO. Dobra osobiste. Monitoring. Kontrola stanu trzeźwości.
 • Akta osobowe.
 • Treść umowy o pracę, omówienie zasad sporządzania umowy o pracę, rodzaje umów o pracę
  i pozostałe obligatoryjne elementy umowy o pracę. Praca zdalna.
 • Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia. Akty wewnątrzzakładowe, w tym regulamin pracy
  i wynagradzania.
 • Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie. Wygaśnięcie umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie umowy i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 • Rozwiązywanie umów z przyczyn niedotyczących pracownika, ochrona przed wypowiedzeniem, obliczanie terminów wypowiedzenia.
 • Urlopy pracownicze, zasady udzielania urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, szkoleniowego.
 • Urlop opiekuńczy i zwolnienia od pracy.
 • Urlopy i pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 • Wynagrodzenie za pracę. Zasady ustalania wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia, odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia, wynagrodzenie chorobowe.
 • Odprawy pracownicze.
 • Zasady rozliczania podróży służbowych.
 • Zasady wystawiania i sporządzania świadectwa pracy.
 • Zakaz konkurencji i odpowiedzialność materialna pracowników.
 • Czas pracy. Norma, wymiar, systemy, rozkłady czasu pracy.
 • Okresy rozliczeniowe i okresy odpoczynku.
 • Doba pracownicza, ruchomy czas pracy. Elastyczny czas pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele, święta i dodatkowe dni.
 • Ewidencja czasu pracy.

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest łącznie: uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych, pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego specjalisty do spraw kadr, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce.
Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP.

Zaświadczenie kwalifikacyjne SKwP potwierdza posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych
w obrębie zawodu specjalista do spraw kadr:

 • procedur prawnych i organizacyjnych dotyczących zawiązywania
  i rozwiązywania umów o pracę,
 • ewidencji związanej z zatrudnianiem.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500