Miasto:
Radom
Miejsce:
ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom
Termin rozpoczęcia:
18.02.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy, hybrydowy
Opłata:
1790,- zł od osoby
1740,- zł Cena dla członków SKwP
Raty:
100,- zł I rata - zaliczka przy zapisie,
500,- zł II rata - do dnia rozpoczęcia kursu,
600,- zł III rata,
590,- zł IV rata,
Zapisz się

Czas trwania i sposób organizacji

Czas trwania kursu wynosi 70 godzin lekcyjnych (w tym 2 godziny egzaminu).
Kurs realizowany jest w soboty i niedziele (co drugi weekend) w systemie stacjonarnym, zdalnym bądź hybrydowym.

Wymagania wstępne

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, będąca absolwentem szkoły średniej lub wyższej o profilu ekonomicznym oraz posiadająca wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty do spraw księgowości i rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Plan nauczania

 1. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości - 8 godz.
 2. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych - 26 godz. 
 3. Szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego - 2 godz. 
 4. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 7 godz. 
 5. Sprawozdawczość finansowa - 10 godz.
 6. Sprawozdawczość budżetowa - 10 godz.
 7. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 godz.

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

1. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości

 • Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych, klasyfikacja budżetowa
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych
 • Podstawy rachunkowości 

2. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 

 • Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych
 • Długoterminowe aktywa finansowe
 • Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
 • Należności długoterminowe
 • Rozrachunki i rozliczenia
 • Materiały, towary, produkty
 • Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
 • Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
 • Przychody, dochody i koszty
 • Fundusz jednostki
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • Ustalenie wyniku finansowego jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego

3. Szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

 • Ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Inne zadania komórki organizacyjnej urzędu prowadzącej rachunkowość podatków

4. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

 • Ewidencja wykonania budżetu
 • Ewidencja niewygasających wydatków, rozliczeń międzyokresowych
 • Ewidencja rozrachunków i rozliczeń
 • Wynik wykonania budżetu oraz wynik na pozostałych operacjach

5. Sprawozdawczość finansowa 

 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie łączne 

6. Sprawozdawczość budżetowa 

 • Sprawozdania budżetowe
 • Sprawozdania jednostek w zakresie operacji finansowych 

7. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Informacje ogólne o systemie podatku VAT
 • Zasady proporcjonalnego odliczania podatku VAT
 • Ewidencja księgowa w zakresie ustalania podatku naliczonego, należnego oraz zobowiązania podatkowego z tytułu VAT

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest łącznie: uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych, zaliczenie pracy kontrolnej, pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego specjalisty do spraw księgowości i rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP.

Zaświadczenie kwalifikacyjne SKwP potwierdza posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalisty do spraw księgowości
i rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,:

 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych występujących
  w jednostkach budżetowych, w samorządowych zakładach budżetowych oraz operacji dotyczących wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500