Miasto:
Radom
Miejsce:
ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
2640,- zł od osoby
2540,- zł Cena dla członków SKwP
Raty:
100,- zł I rata - zaliczka przy zapisie,
600,- zł II rata - do dnia rozpoczęcia zajęć,
650,- zł III rata,
650,- zł IV rata,
640,- zł V rata,
Zapisz się

Wymagania wstępne dla uczestników

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadające wykształcenie co najmniej średnie.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty do spraw kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Plan nauczania

 • Prawo pracy - 24 godz. lekcyjne
 • System ubezpieczeń społecznych - 28 godz. lekcyjnych
 • Opodatkowanie dochodów osobistych - 4 godz. lekcyjnych
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego - 12 godz. lekcyjnych
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników - 28 godz. lekcyjnych

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

1. Prawo pracy

 • Nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
 • Dokumentacja pracownicza
 • System czasu pracy
 • Regulamin pracy, wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie za pracę, ochrona wynagrodzeń, odprawy
 • Urlopy pracownicze
 • Czas pracy, ewidencja czasu pracy
 • Procedury związane z ustaniem zatrudnienia

2. System ubezpieczeń społecznych

 • Uprawnienia i obowiązki ubezpieczonego oraz płatnika składek
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
 • Rozliczanie składek
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej
 • Program Płatnik

3. Opodatkowanie dochodów osobistych

 • Zasady opodatkowania dochodów osobistych pracowników i ich rozliczanie
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Ewidencja wynagrodzeń dla celów podatkowych

4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego

 • Zasady ustalania prawa do zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenia za okres choroby
 • Zasady wypłacania zasiłków chorobowych
 • Zasiłki opiekuńcze i macierzyńskie – zasady przyznawania, wysokość, dokumentacja
 • Obowiązki zakładów pracy w zakresie dokumentacji dotyczącej świadczeń pieniężnych

5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników

 • Składniki wynagrodzenia na liście płac
 • Nieobecności pracownicze a lista płac
 • Sporządzanie listy płac
 • Księgowanie operacji dotyczących wynagrodzeń oraz innych rozrachunków z pracownikami

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i wymaganych efektów kształcenia jest podstawą otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego specjalisty do spraw kadr, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP.

Zaświadczenie kwalifikacyjne SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu specjalista do spraw kadr, a mianowicie:

 • procedur prawnych i organizacyjnych dotyczących zawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,
 • zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu oraz sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej,
 • zasad ustalania i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków zakładów pracy w zakresie dokumentacji dotyczącej zasiłków,
 • rozliczeń związanych z opodatkowaniem dochodów ze stosunku pracy,
 • ewidencji związanej z zatrudnianiem.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500