Miasto:
Radom
Miejsce:
ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom
Termin rozpoczęcia:
15.04.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy, hybrydowy
Opłata:
3990,- zł od osoby
3890,- zł Cena dla członków SKwP
Raty:
100,- zł I rata - zaliczka przy zapisie,
1200,- zł II rata - do dnia rozpoczęcia kursu,
450,- zł III rata,
450,- zł IV rata,
450,- zł V rata,
450,- zł VI rata,
450,- zł VII rata,
440,- zł VIII rata,
Zapisz się

Czas trwania i sposób organizacji

Czas trwania kursu wynosi 196 godzin lekcyjnych (w tym 4 godziny egzaminu).
Kurs realizowany jest w soboty i niedziele (co drugi weekend) w systemie stacjonarnym, zdalnym bądź hybrydowym.

Wymagania wstępne dla uczestników

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP) 
  lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla księgowego
  lub
 • tytułem technika rachunkowości
  lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. doświadczenie zawodowe, sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla I stopnia).

Cele kształcenia 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia
w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. 

Plan nauczania

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

 • Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 130 godz.
 • Moduł IV Prawo podatkowe - 42 godz.
 • Moduł V Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 20 godz.

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

 • Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
 • Aktywa pieniężne
 • Rozrachunki i fundusze specjalne
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne
  i prawne
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe
 • Kapitał (fundusz) własny
 • Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 • Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
 • Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek
  i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze

Moduł IV Prawo podatkowe

 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 • Podatki i opłaty kosztowe
 • Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy
 • Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest łącznie: uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych, zaliczenie prac kontrolnych, pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i nie mniej niż 40% punktów z każdej części zestawu egzaminacyjnego jest podstawą otrzymania certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu
II-go stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.
Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP.

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie następujących efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości:

 • ocenianie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących
  w jednostkach z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej),
 • przygotowanie podstawowych danych do rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500