search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
online
Opłata:
4900,- zł od osoby
4650,- zł Cena dla członków SKwP
Raty:
100,- zł I rata - zaliczka przy zapisie,
1400,- zł II rata - 14 dni przed rozpoczęciem kursu,
570,- zł III rata - zgodnie z harmonogramem,
570,- zł IV rata - zgodnie z harmonogramem,
570,- zł V rata - zgodnie z harmonogramem,
570,- zł VI rata - zgodnie z harmonogramem,
570,- zł VII rata - zgodnie z harmonogramem,
550,- zł VIII rata - zgodnie z harmonogramem,
Zapisz się

Czas trwania i sposób organizacji

Czas trwania kursu wynosi 204 godziny lekcyjne (w tym 4 godziny egzaminu).
Kurs realizowany jest w soboty i niedziele (co drugi weekend) w godzinach 9:00-15:45.

Egzamin w formie stacjonarnej.

Wymagania wstępne dla uczestników

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz posiadająca wiedzę
i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)
  lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości
  lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
  lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. doświadczenie zawodowe, sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II-go stopnia).

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. 

Plan nauczania 

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

 • Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – 72 godz.
 • Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej - 44 godz.
 • Moduł VIII Sprawozdania finansowe - 32 godz.
 • Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godz.
 • Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godz.

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT

 • Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi
 • Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT
 • Odroczony podatek dochodowy
 • Wycena składników aktywów działalności operacyjnej –
  z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną –
  z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej

 • Rachunek kosztów
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Elementy analizy finansowej

Moduł VIII Sprawozdania finansowe

 • Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych 
 • Jednostka w grupie kapitałowej 
 • Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych 
 • Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa
i interpretacji

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Prawo międzynarodowe w kontekście krajowych przepisów podatkowych
 • Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe

Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

 • Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, prawo dewizowe)

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest łącznie: uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych, zaliczenie prac kontrolnych, pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Uzyskanie na egzaminie co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia
i nie mniej niż 40% punktów z każdej części zestawu egzaminacyjnego
jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP.

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie następujących efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • ujmowanie i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych
  z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla różnych celów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • ustalanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie deklaracji, zeznań
  i innych formularzy podatkowych,
 • znajomość podstawowych zasad zarządzania finansami jednostki.

Cena obejmuje

udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy (w formie stacjonarnej).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2023

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500