Miasto:
Radom
Miejsce:
ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom
Termin rozpoczęcia:
04.12.2021
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
3990,- zł od osoby
3890,- zł Cena dla członków SKwP
Raty:
100,- zł I rata - zaliczka przy zapisie,
1000,- zł II rata - do dnia rozpoczęcia kursu,
480,- zł III rata,
480,- zł IV rata,
480,- zł V rata,
480,- zł VI rata,
480,- zł VII rata,
490,- zł VIII rata,
Zapisz się

Wymagania wstępne dla uczestników

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości
  lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
  lub
 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość  lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II-go stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. 

Plan nauczania 

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

 • Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe - 72 godziny lekcyjne
 • Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne
 • Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne
 • Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne
 • Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

 • Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • Odroczony podatek dochodowy
 • Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych
 • Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

 • Rachunek kosztów
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Podstawy zarządzania finansami

Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza

 • Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności
 • Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Elementy analizy finansowej

Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
 • Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
 • Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
 • Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

 • Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
 • Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i wymaganych efektów kształcenia jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP.

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy, a mianowicie:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2021

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500