Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych w 2018 roku w praktyce i orzecznictwie - nowe zasady zwolnień podatkowych po zmianie ustawy PDOF

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 30 listopada 2018 roku zaprasza na szkolenie:

 

Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych w 2018 roku w praktyce i orzecznictwie – nowe zasady zwolnień podatkowych po zmianie ustawy PDOF

 

1. Obowi±zek tworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych w 2018 r.:

 • Zakres przedmiotowy Ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych.
 • Przedmiot działalno¶ci socjalnej w praktyce.
 • Przekazywanie odpisów na Fundusz Socjalny na wyodrębniony rachunek bankowy.
 • Pracodawcy zobowi±zani do tworzenia ZF¦¦ oraz zwolnieni z tego obowi±zku.
 • Nie tworzenie Funduszu u „małych” i „dużych” pracodawców po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2017 r. – a rezygnacja z ZF¦S do końca stycznia 2018 r.
 • Likwidacja ZS¦¦ a ¶rodki pieniężne, które pozostały na koncie Funduszu.
 • Zwiększanie ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych.
 • Kryteria udzielania pomocy socjalnej - najnowsze orzecznictwo SN.

2. Zasady tworzenia Funduszu:

 • Wysoko¶ć odpisów na Fundusz w 2018 r.
 • Naliczanie odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych.
 • Metodologia liczenia przeciętnej liczby zatrudnionych.
 • Odpis na osoby nieobecne w pracy.
 • Zwiększanie odpisów na Fundusz w trakcie roku.

3. ¦wiadczenie urlopowe a „wczasy pod grusz±” w praktyce:

 • Zasady wypłacania – podobieństwa i różnice.
 • Naliczanie odpisu oraz ewidencja przyznawanych ¶wiadczeń z ZF¦S.
 • Termin wypłaty/przekazania ¶wiadczenia urlopowego a lista płac i naliczenia zaliczki na podatek.
 • Konsekwencje naruszania ustawy o ZF¦S – w ¶wietle kontroli PIP i ZUS.

4. Działalno¶ć socjalna pracodawcy – ujęcie praktyczne:

 • Kwestie techniczne dokumentowania uprawnień do ¶wiadczeń z ZF¦S – o¶wiadczenia pracowników, dokumentowanie dochodu a stanowisko GIODO w tej sprawie.
 • Zapomogi losowe/zapomogi socjalne/pożyczki.
 • Bony/talony/karty przedpłacone.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci/własne o¶rodki wczasowe.
 • Żłobki, klub dziecięce i przedszkola a działalno¶ć socjalna i zwolnienia składkowo-podatkowe.

5. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a ¶wiadczenia z ZF¦S:

 • Zwolnienie ze składek ZUS ¶wiadczeń z Funduszu a kryterium socjalne.
 • Opodatkowanie ¶wiadczeń z Funduszu dla pracowników – po nowelizacji przepisów.
 • Opodatkowanie ¶wiadczeń z Funduszu dla emerytów i rencistów – byłych pracowników – po nowelizacji przepisów.
 • Katalog zwolnień podatkowych w 2018 roku ¶wiadczeń finansowanych z ZF¦S.

6. Przykładowy regulamin Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych w praktyce kadrowo-płacowej.
7. Jak unikać problemów z wydatkowaniem ¶rodków z Funduszu Socjalnego w ¶wietle ostatnich kontroli ZUS – rady praktyczne.


Wykład poprowadzi Elżbieta Młynarska–Wełpa - specjalistka w zakresie prawa pracy i płac.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspieraj±cych Stowarzyszenie Księgowych z uregulowan± składk± członkowsk± za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Polecamy

  • ¦wiat Księgowych
  • Kaledarium