Bilans 2018 - Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 29 listopada 2018 roku zaprasza na szkolenie:

 

Bilans 2018
Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 

 1. Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 3. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
 4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
 7. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
 8. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
 9. Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych.
 10. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego podziału.
 11. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.
 12. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.
 13. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe.
 14. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 15. Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
 16. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
 17. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Wykład poprowadzi Agnieszka Gajewska - biegły rewident.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

KARTA ZŁOSZENIA

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium