Kadry i płace

Kurs adresowany jest do pracowników jednostek gospodarczych zatrudnionych w działach kadr i rachunkowości zarobkowej oraz osób zamierzających podjąć prace w tych działach.

Celem kursu jest przybliżenie przepisów prawnych obowiązujących przy zatrudnianiu pracowników oraz zasad dokonywania rozliczeń związanych z płacami i świadczeniami na rzecz pracowników.

Program kursu obejmuje 100 godzin wykładowych (w tym 4 godziny egzaminu).

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • typy umów o pracę,
  • obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę, w czasie trwania zatrudnienia i w zakresie rozwiązywania umów o pracę,
  • świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia oraz rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy,
  • opodatkowanie dochodów osobistych,
  • rozliczenia z ZUS,
  • ewidencja księgowa wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. 

Koszt uczestnictwa wynosi 2.310,- złotych.

W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz i dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,- zł.
Kwota ta zaliczona zostanie do pierwszej wpłaty na powyższy kurs.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu kwota ta podlega zwrotowi, w przeciwnym przypadku zaliczona zostanie do kosztów związanych z uruchamianiem kursu.

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych