Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod klasyfikacji zawodu 241103) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Kandydatami na kurs specjalisty ds. rachunkowości mogą być osoby posiadające wykształcenie minimum średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem ukończenia kursu „Dla kandydatów na księgowego" lub
 • dokumentem potwierdzającym naukę rachunkowości (uznanym przez organizatora) lub
 • zaliczeniem testu sprawdzającego z zakresu zagadnień obowiązujących księgowego.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych umożliwiającej samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez nabycie umiejętności dotyczących:

 • organizowania rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • zasad sporządzania dokumentów księgowych,
 • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • księgowania zdarzeń gospodarczych,
 • przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • wyliczania wynagrodzeń,
 • wyceny bilansowej i ustalenia wyniku finansowego,
 • sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • zasad przechowywania dokumentów finansowo-księgowych,
 • zasad rozliczania podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zasad sporządzania deklaracji podatkowych i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Program kursu obejmuje 194 godziny wykładowe (w tym 4 godziny egzaminu).

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

 • organizacja rachunkowości,
 • aktywa trwałe i obrotowe,
 • kapitały własne,
 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
 • ewidencja kosztów i produktów,
 • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg,

2) sporządzanie sprawozdań finansowych

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,

3) wybrane zagadnienia z prawa podatkowego

 • ordynacja podatkowa,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,

4) wybrane zagadnienia z prawa

 • prawo gospodarcze,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.
Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 3.250,- złotych. 

W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz i dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,- zł.
Kwota ta zaliczona zostanie do pierwszej wpłaty na powyższy kurs.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu kwota ta podlega zwrotowi, w przeciwnym przypadku zaliczona zostanie do kosztów związanych z uruchamianiem kursu.

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych