Dla kandydatów na księgowego

Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zamierzających zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości i przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego (kod klasyfikacji zawodu 331301) poprzez zdobycie umiejętności w zakresie:

 • gromadzenia dokumentów i przygotowania ich do dekretacji,
 • wprowadzania danych do ewidencji finansowo - księgowej,
 • sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
 • prowadzenia ewidencji analitycznej,
 • posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Program kursu obejmuje 83 godziny wykładowe (w tym 3 godziny egzaminu).

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • charakterystyka aktywów i pasywów,
 • zasady funkcjonowania kont księgowych,
 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • wybrane elementy sprawozdania finansowego.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.
Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 1.540,- złotych.

W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz i dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,- zł.
Kwota ta zaliczona zostanie do pierwszej wpłaty na powyższy kurs.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu kwota ta podlega zwrotowi, w przeciwnym przypadku zaliczona zostanie do kosztów związanych z uruchamianiem kursu.

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych