Dla kandydatów na głównego księgowego

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu głównego księgowego (kod klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Kandydatami na kurs głównego księgowego mogą być osoby posiadające wykształcenie minimum średnie oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem ukończenia kursu „Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości" lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów uzyskał akredytację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu zagadnień obowiązujących specjalistę ds. rachunkowości.

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych poprzez nabycie umiejętności dotyczących:

 • organizowania rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • sporządzania dokumentacji księgowej,
 • prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
 • rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
 • wyceny bilansowej i ustalenia wyniku finansowego,
 • sporządzania sprawozdania finansowego,
 • analizy sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych,
 • prawidłowego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
 • rozliczania z Urzędem Skarbowym oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Program kursu obejmuje 204 godziny wykładowe (w tym 4 godziny egzaminu).

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • zaawansowana rachunkowość finansowa,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • analiza finansowa,
 • prawo podatkowe.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.
Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 3.970 złotych.

W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz i dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,- zł.
Kwota ta zaliczona zostanie do pierwszej wpłaty na powyższy kurs.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu kwota ta podlega zwrotowi, w przeciwnym przypadku zaliczona zostanie do kosztów związanych z uruchamianiem kursu.

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych